Súhrnnú správu si môžete stiahnuť vo formáte PDF na tomto linku: Súhrná správa


Manuál k synodálnym konzultáciám:

Po stretnutí delegátov v Ríme sme dostali do rúk Súhrnnú správu, v ktorej sa zhŕňajú výstupy z celého sveta a prinášajú materiál na ďalšiu prácu v lokálnych Cirkvách. Ponúkam malý návod s konkretizáciou, čo sa od nás čaká v najbližších mesiacoch a ako na to.

Každá diecéza je pozvaná k tomu, aby povzbudila konzultácie vo farnostiach a v spoločenstvách. Môžu to byť pôvodné spoločenstvá, alebo sa vytvoria nové. Potrebné je pozvať navyše odborníkov, ktorí aj kriticky zhodnotia Súhrnnú správu z Ríma, ponúknu svoj pohľad a pomôžu aktualizovať myšlienky pre lokálnu aj univerzálnu Cirkev.

Preto je pozvaná k tejto fáze celá Cirkev na všetkých svojich úrovniach a Svätý otec nás prosí o výstupy. Tie majú spočívať na autentickom dialógu a rozlišovaní, čo Duch hovorí svojej Cirkvi.

Čo presne teda ideme robiť:

1. Vytvoríme nanovo diecézne tímy s prizvanými odborníkmi na konzultácie a spracovanie výstupov.

2. Vytvoríme skupiny na úrovni farností a spoločenstiev a predstavíme Súhrnnú správu z Ríma, z ktorej vyberieme najaktuálnejšie témy pre naše konkrétne spoločenstvo a pre Slovensko.

3. O vybraných témach pripravíme stretnutia, na ktorých budeme viesť synodálny dialóg a rozlišovať, čo Duch hovorí našej Cirkvi a čo by sme radi posunuli za nás do Ríma na ďalšie pokračovanie synodálnej cesty.

4. Pripravíme výstupy, ktoré pošleme na diecéznu úroveň. Diecézne tímy výstupy spracujú a pripravia výstup za diecézu. Tie následne pošlú Celoslovenskému synodálnemu tímu.

5. Národný synodálny tím výstupy spracuje a vytvorí Slovenský výstup pre Rím.

Toto všetko musíme stihnúť do 15. mája 2024, tak sa javí ako rozumný tento rozvrh prác:

1. Výber tém do 25. februára 2024

2. Konzultácie na úrovní farností a spoločenstiev do 7. apríla 2024

3. Spracovanie na úrovní diecéz do 15. apríla 2024

4. Spracovanie na úrovni Slovenska do 15. mája 2024.

Je potrebné pamätať na metódu synody na všetkých týchto úrovniach. Nemajú to byť ani iba odborné diskusie o predložených témach a ani obyčajné vyjadrovanie svojich názorov, či dopredu pripravené odpovede na návrhy, ktoré nám ponúka Súhrnná správa. Tiež sa musíme vyhnúť len akémusi zhromažďovaniu názorov a technicky ich spracovať. Sme naopak pozvaní na

všetkých úrovniach zachovať metódu synodálneho kráčania: teda autentický dialóg, modlitbovú atmosféru stretnutí a rozlišovanie toho, čo nám Boh chce povedať a ako Duch Svätý vedie svoju Cirkev.

Prakticky sa pri realizácii stretnutí môžeme inšpirovať metódou z Ríma:

1. Úvodná modlitba

2. Krátke predstavenie vybraných tém zo Súhrnnej správy.

3. Každý sa krátko vyjadrí k téme a ponúkne svoj pohľad ako dar. Po vyjadrení sa všetci chvíľku rozmýšľajú o povedanom. Je potrebné povzbudiť tých, ktorí sa nevyjadrujú, aby sa premohli sa podelili sa a upozorniť tých, ktorí majú tendenciu veľa hovoriť, aby sa krátko vyjadrili.

4. V ďalšom kole sa pozvú všetci, aby krátko reagovali na povedané. Znovu je to ponúknutie daru svojich myšlienok.

5. Počas tohoto synodálneho dialógu jeden zapisuje myšlienky, aby z nich bolo možné pripraviť výstup.

6. Záverečná modlitba.

Nech je teda toto spoločné synodálne kráčanie užitočné našim komunitám a tiež univerzálnej Cirkvi.

Peter Sykora, koordinátor