Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Spoločenstvá

  vo farnosti

  Ružencové bratstvo

  Ružencové bratstvo

  Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

  Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

  • Živého ruženca
  • Svätého ruženca
  • Večného ruženca

  Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

  Ďalšie detaily súvisiace s pôsobením a činnosťou ružencových bratstiev je možné nájsť v Stanovách ružencových bratstiev na Slovensku.

  zdroj: dmc.sk

  Modlitby matiek

  Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny.

  Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

   Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú.
  Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

  Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh, ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.

  Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

  Už svätý Ján Eudes, ktorý sa narodil v roku 1601 a zomrel v roku 1680, šíril úctu k Ježišovmu Srdcu a toto šírenie chápal ako svoje životné poslanie. V dejinách sa na tom podieľali aj mnohí iní svätci.

  Najväčšia osobnosť pre vznik BBSJ bola svätá Margita Mária Alacoque. Narodila sa 22. júla 1647 a zomrela 17. októbra 1690, bola rehoľníčkou rádu Navštívenia Panny Márie. Svätá Margita mala súkromné zjavenia Božského Srdca Ježišovho, čiže zjavoval sa jej Pán Ježiš a odhaľoval jej tajomstvá svojho Srdca, bola svedkom Božej Lásky, ktorá je ukrytá v Jeho Srdci. Pán Ježiš povedal svätej Margite, že táto Láska voči ľuďom Ho priviedla k takej obete a na kríž a že od ľudí dostáva len nevďačnosť a pohŕdanie. Povedal, že toto Ho bolí viac ako Jeho utrpenie a žiada svätú Margitu, aby Mu poskytla útechu, aby konala zadosťučinenie za ľudskú necitlivosť a chlad.

  Žiadal od nej časté sv. prijímanie, sv. prijímanie na prvé piatky a v noci zo štvrtka na piatok, medzi 11. a 12. hodinou bdieť v modlitbe s prosbou za hriešnikov, aby zmiernila Boží hnev a aspoň trochu zmiernila Jeho horkosť. Pri treťom zjavení Pán Ježiš žiada svätú Margitu o zavedenie sviatku na oslavu Jeho Srdca a presne hovorí, kedy to má byť: “Prvý piatok po oktáve Božieho Tela.” Želá si, aby ľudia v tento deň prijali sv. prijímanie a aby sa slávnostným odprosením vrátila česť Jeho Srdcu zavinená urážkami.

  Bratstvo BSJ vzniklo vlastne na želanie samého Pána Ježiša. Pán Ježiš dal ctiteľom Božského Srdca aj svoje prisľúbenia. Je ich 12. Svätá Margita potom zakladá Bratstvá BSJ a po jej smrti mnohí a mnohí nasledovníci