Odoberať Bulletín

Týždenný rozpis bohoslužieb na Váš email.  Kancelária farnosti

  Kancelária farského úradu poskytuje nasledovné služby:

  • vypisuje krstné lístky na základe hlásenia rodičov o narodení dieťaťa
  • pripravuje a priamo sa zúčastňuje krstnej náuky s rodičmi a krstnými rodičmi (predkrstná náuka býva každú druhú sobotu v mesiaci o 10,00 hod. na FÚ).
  • prijíma žiadosti na uzavretie sv. manželstva a zároveň pripravuje snúbencov na prijatie tejto sviatosti.
  • je spolukoordinátorom farských akcií, rôznych podujatí a podieľa sa na príprave sv. birmovanania
  • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov pána farára FÚ vo Fričovciach
  • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní administratívnej služby a ktoré v záujme stránok FÚ nie je možné oznamovať iným osobám.

  Sviatosť krstu

  • Krst nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa.
   Je potrebné mať k dispozícii informácie o krstných rodičoch: meno, adresa, dátum a miesto sobáša, vek, zamestnanie. Podmienky pre krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobirmovaný, vek nad 16 rokov, má usporiadané manželstvo. Krstným rodičom je ten, kto je pri krste, nie v zastúpení!
  • Sviatosť krstu sa vysluhuje v druhú nedeľu v mesiaci vo farskom kostole pri sv. omši a v tretiu nedeľu v mesiaci vo filiálnych kostoloch pri sv. omši.

   

  1. sväté prijímanie

  • Žiaci tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie absolvujú hodiny náboženskej výchovy v škole od 1. – 3. roč. Na začiatku 3. roč. prídu rodičia zapísať svoje dieťa k príprave prvoprijímajúcich.
  • Aby deti mohli pristúpiť k 1. sv. prijímaniu je potrebná pravidelná dochádzka na detské sv. omše spolu s rodičmi. Počas prázdnin sa príprava nekoná.
  • Rodičia detí, ktoré neboli krstené v tunajšej farnosti, si musia vyzdvihnúť krstný list na farskom úrade v mieste krstu.
  • Príprava dospelých k prijatiu eucharistie sa koná podľa inštrukcií miestneho farára

  Sviatosť birmovania

  • Pravidlá prípravy a udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

  Kto má prijať túto sviatosť?

  • Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný. § 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby. Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.
  • Dĺžka prípravy je priamo závislá od osobného záujmu žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi.
  • Príprava prebieha v skupinách, kde sa birmovanci usilujú zdieľať svoje názory, učia sa korigovať ich podľa náuky Evanjelia a Cirkvi, učia sa modlitbe a prijímajú sviatosti. Skupiny vedú osvedčení laickí veriaci, naši farníci, ktorí v spolupráci s kňazmi, rehoľnicami a katechétkami majú úlohu sprievodcov.
  • Sviatosť birmovania sa zásluhou pochopenia otcov biskupov vysluhuje zvyčajne raz za 5 rokov.
  • Žiadame rodičov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak ani na zodpovedného kňaza, ani na nikoho iného. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému presvedčeniu o svojej príslušnosti ku Bohu.

  Birmovný rodič

  • Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
  • Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca Kán. 874 – § 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

  Sviatosť manželstva

  • O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Ako postupovať?                              
  • Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ. V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.               
  • K tomu budete potrebovať tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú vám vydá FÚ v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov). – Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
  • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trvalého pobytu a dátum platnosti OP).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva”.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.
  • Ku spísaní cirkevnej zápisnice donesiete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý vám vyplnia na matričnom úrade vo Fričovciach v budove Obecného úradu vo Fričovciach. K tomu potrebujete rodný list a platný občiansky preukaz. Prítomnosť obidvoch snúbencov je nutná.
  • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).
  • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva (stačí jeden z manželov s OP).
  • Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 6 stretnutí (cca 1 hod. týždenne, príp. podľa dohody). Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám všetky termíny nemusia vyhovovať                         
  • POZOR ! ! ! V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

  Zaopatrovanie chorých

  • Nemocní, ktorí pociťujú telesnú slabosť, nech čím skôr pristúpia k sviatosti pomazania chorých. Predtým je však potrebné vyspovedať sa.
  • Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý kresťan – katolík od 60. roku života každoročne.
  • K nemocným na lôžku chodí kňaz pravidelne v prvý piatok v mesiaci. Chorého je potrebné nahlásiť v sakristii príslušného kostola alebo v kancelárii farského úradu.

  Kancelária farského úradu